اشتراک تو ، ایده ای است برای به اشتراک گذاری دانش و تخصص افراد متخصص برای انجام پروژه ها و طرح های تعیین شده که سرعت عمل ، دقت و بروز بودن در آن حرف اول را می زند.